Help de bevolking van Oekraïne

Apeldoorn aan de slag met integratie vluchtelingen

Maandag 30 mei 2016

Door Redactie

Het college van burgemeester en wethouders heeft met input van vele maatschappelijke partners en bedrijven een plan opgesteld. Dit plan Statushouders opnieuw thuis: de Apeldoornse aanpak, 2016-2019 wordt nu een maand ter inzage gelegd. Daarna zal het met de gemeenteraad worden besproken en naar verwachting na de zomer worden vastgesteld.

Coördinerend wethouder Johan Kruithof: “We willen in Apeldoorn dat niemand aan de kant staat, dus ook de statushouders niet. Eind januari hadden we een heel goede bijeenkomst met partners uit de hele stad, specialisten op tal van onderwerpen, om samen te bespreken hoe we in Apeldoorn aan de slag gaan. Ik werd toen aangenaam getroffen door de grote betrokkenheid en actiebereidheid van iedereen. Veel zaken zijn al in gang gezet en wij brengen het nu samen in dit plan voor de komende jaren. Ik hoop dat veel mensen het plan lezen en reageren. Zoals ik in januari al zei: Dit is een grote uitdaging maar een uitdaging die wij als Apeldoorn samen aankunnen.”

Meer dan een dak
Het doel is dat vluchtelingen met een verblijfsstatus die in onze gemeente komen wonen, zo snel mogelijk hier een goed dak boven hun hoofd hebben, de taal leren spreken en de cultuur leren kennen, meedraaien in de gemeenschap en naar school gaan of werk vinden, en dat alles in goede lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het plan gaat in op al deze aspecten en geeft aan op welke manieren hier vorm aan wordt gegeven. Dit gebeurt veelal in samenwerking met partners in de stad. Voor de extra woningbouw die nodig is bijvoorbeeld, worden afspraken gemaakt met woningcorporaties en ontwikkelaars. Daarbij wordt gekeken naar het versnellen van woningbouwprojecten maar ook naar nieuwe, creatieve manieren om extra huisvesting te realiseren zoals het invoeren van woningdelen of het combineren van jongeren- en studentenhuisvesting.

Meer nadruk op meedoen
Uit recente gegevens van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat vluchtelingen na verloop van jaren toch achterblijven op de arbeidsmarkt. Daarom kiest het plan voor een steviger inzet op werk. Samen met het regionaal Werkbedrijf, VNO-NCW en werkgevers probeert Apeldoorn een snelle match te maken tussen statushouders en openstaande stageplekken en vacatures. Ook in vrijwilligerswerk kunnen talenten tot bloei komen. Daarnaast zal zelfstandig ondernemerschap gestimuleerd worden en worden stages, vrijwilligerswerk en leerwerksettings in kaart gebracht. Medewerkers van het Activerium die statushouders begeleiden, krijgen meer tijd per klant om hiermee aan de slag te gaan.

Budget uit Den Haag
Het Rijk heeft recent met de Vereniging Nederlandse Gemeenten afspraken gemaakt over de opgave die er ligt voor gemeenten en de kosten daarvan. Begin juni komt er duidelijkheid over het geld dat Apeldoorn krijgt van het Rijk voor dit Uitwerkingsakkoord.

Laat uw mening horen
Het plan Statushouders opnieuw thuis: de Apeldoornse aanpak, 2016-2019 is te vinden op de website onder www.apeldoorn.nl/statushouders-opnieuw-thuis en kan worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. U kunt uw zienswijze tot en met 22 juni schriftelijk (Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn) of per e-mail (gemeente@apeldoorn.nl) richten aan het college, t.a.v. mevr. E.V. Schmitz, o.v.v. inspraakreactie Statushouders opnieuw thuis.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?