PvdA Apeldoorn: Aanpakken en doorzetten 2014 – 2018!

Maandag 10 februari 2014

Door PvdA Apeldoorn

Ties Stam

De afgelopen jaren heeft de gemeente Apeldoorn roerige tijden gekend. De grondzakenaffaire heeft diepe sporen nagelaten met onder andere de val van een college als gevolg. Door de crisis zijn er ingrijpende bezuinigingen doorgevoerd die hun effect hebben gehad op de samenleving. De financiële positie van de gemeente stond sterk onder druk. Maar er is orde op zaken gesteld en de weg naar herstel is ingeslagen. De PvdA heeft haar verantwoordelijkheid hierin ook genomen. Maar we zijn er nog niet. Er moet nog ontzettend veel gebeuren en er komt veel op ons af.

De gemeente ziet de komende jaren maar liefst 3 grote taken vanuit het Rijk en provincie naar de gemeente toe komen. Dit plaatst ons zowel inhoudelijk als financieel voor een grote uitdaging. Daarnaast hebben wij verantwoordelijkheden op het gebied van lokale werkgelegenheid, leefbare wijken, het voorzieningenniveau, de binnenstad, openbaar vervoer, onderwijs, het wegennet, sport, cultuur, veiligheid en het in stand houden van het sociale vangnet voor hen die daar op aangewezen zijn.

In ons verkiezingsprogramma geven wij aan hoe wij hier de komende vier jaar invulling aan willen geven. Samen met u. De weg naar herstel is ingeslagen, maar we zijn er nog niet. Het is een kwestie van de handen uit de mouwen steken en aan de slag. Aanpakken en doorzetten! Wij willen daar keihard voor gaan met een groep betrokken mensen met een rood en sociaal hart voor Apeldoorn!

Wat is er bereikt?
De PvdA zal absoluut niet beweren dat zij alles alleen heeft gedaan. Het college bestaat immers alleen al uit 6 partijen. Het was belangrijk de afgelopen twee jaar om met alle partijen in de gemeenteraad de handen ineen te slaan en samen te werken aan het herstel van de gemeentefinanciën. Dat was en is nog steeds noodzakelijk. Alleen dan kunnen we ook investeren in de stad. Maar de PvdA heeft zeker verantwoordelijkheid genomen en haar steentje bijgedragen. En op een aantal dossiers en projecten een initiërende of voortrekkersrol vervuld. Met onze wethouder Johan Kruithof, portefeuille Sport, Onderwijs, Binnenstad, Werk en Inkomen voorop. Een aantal voorbeelden die de gemeente Apeldoorn de afgelopen periode (mede dankzij inzet van de PvdA ) heeft weten te realiseren:

• De hoogspanningsmasten gaan in de Vogelbuurt én de Rivierenbuurt onder de grond; hierdoor is herstructurering van de Vogelbuurt mogelijk.
• De weg naar financieel herstel is ingezet.
• Het minimabeleid hebben wij in stand kunnen houden.
• Herinrichting van een prettiger en veiliger Caterplein en omgeving.
• Nieuwe bioscoop
• De voortrekkersrol van Apeldoorn in de arbeidsmarktregio.

Apeldoorn: een groene, sociale en duurzame gemeente
Met zijn allen zijn wij trots op Apeldoorn. Omdat het een mooie en groene gemeente is. Omdat het hoog scoort op de lijst van meest sociale gemeenten van Nederland. Omdat ons afvalstoffenbeleid sterk inzet op duurzaamheid. Omdat onze ligging op de Veluwe een prachtige omgeving biedt. Omdat onze gemeente met haar wijkteams, haar wijk- en dorpsraden waar mogelijk inwoners betrekt bij het beleid. Aan dat beleid hebben PvdA-wethouders krachtig meegewerkt. Vaak namen zij het voortouw. Wat ons nu voor ogen staat is het behoud van dat goede. Tegelijk is in deze tijd geboden dat iedereen die kan, zijn of haar bijdrage levert aan het herstel van onze welvaart: handen uit de mouwen! We komen uit een dal, maar de weg naar herstel is ingeslagen. Het is nu een kwestie van blijven aanpakken en doorzetten!

Lokaal bestuur: in dienst van inwoners
De gemeente is er voor haar inwoners en ondernemers, niet andersom. Democratie betekent niet dat iedereen zijn zin krijgt. Wel dat mensen betrokken worden bij besluitvorming die hen persoonlijk raakt. Via stadsdeelmanagers in de wijken worden bewoners betrokken bij het werk van ambtelijke afdelingen in de gemeente. Dat werkt goed, maar er kan meer. Mensen of ondernemers die het stadhuis binnen stappen moet er op kunnen rekenen dat er naar haar of hem geluisterd wordt. Daar zet de PvdA ook de komende raadsperiode op in. Handen uit de mouwen en zorgen dat Apeldoorn een sociale en aantrekkelijke gemeente blijft waar het goed wonen, werken en recreëren is. Werken aan een mooier en socialer Apeldoorn, elke dag!

Een uitdaging
De economische crisis treft Apeldoorn even hard als andere gemeenten. De PvdA meent tegelijk dat die crisis niet verhaald mag worden op de zwakken in de samenleving. Wij zullen dat bewaken. Daarnaast zullen we in toenemende mate een beroep doen op deelname van burgers aan het in stand houden van de sociale structuur en leefbaarheid in de wijken en de dorpen.

Lees ons complete verkiezingsprogramma, bekijk de digitale versie van ons verkiezingsmagazine en maak kennis met onze verkiesbare kandidaten.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?