Help de bevolking van Oekraïne

SGP en Lokaal Apeldoorn, ‘verborgen zorgen over integratie’

Zondag 1 mei 2016

Door Redactie

roelof

Uw politieke blogger leest de raadsstukken en wil wat kwijt.

Schriftelijke vragen over integratie van vluchtelingen. Inhoudelijke vragen over geld, geld nodig voor het ‘indalen’ in onze maatschappij. Vragen over de kwaliteit van- en het resultaat van inburgeringlessen. Impliciet (zo lees ik het in ieder geval) ook zorgen over de integratie en aanpassingen van de allochtonen die al jaren in Nederland wonen.

Persoonlijk heb ik zorgen over integratie. Er zijn mij de laatste tijd te veel incidenten die duiden op een tweedeling in de maatschappij. Ik ben dus blij met de vragen van de SGP en Lokaal Apeldoorn. Ik ben benieuwd naar de antwoorden van het college. Ik wens het college sterkte bij dit moeilijke onderwerp.

Hieronder integraal de schriftelijke vragen. Vet gedrukt de vragen die ik ook gesteld zou kunnen hebben.

1. Hoe functioneert in Apeldoorn de Inburgeringwet? De vluchtelingen zijn zelf verantwoordelijk dat ze binnen drie jaar een inburgeringexamen halen. In welke mate lukt dat in onze gemeente? Welke steun verleent het college qua bijvoorbeeld begeleiding en financiering (lening?)?

2. Hoe goed is het inburgeringexamen? Wie toetst de praktijk hiervan in Apeldoorn? In de praktijk blijken geslaagden het Nederlands onvoldoende te beheersen. In welke mate is er ten aanzien van de Nederlandse cultuur sprake van assimilatie of persistentie? En hoe gaat het college hiermee om?

3. Hoe wil het college door bijvoorbeeld een spreidingsbeleid een concentratie van nieuwkomers in bepaalde wijken en buurten voorkomen? Welke sturingsmogelijkheden gebruikt het college daar voor?

4. In welke mate is er uit de gegevens rond bijvoorbeeld werk, uitkeringen, scholing af te leiden of de nieuwkomers integreren?

5. Wat doet het college om de situatie –indien nodig– te verbeteren?

6. De gemeente heeft in de begroting een budget voor integratie van 150.000 euro. In welke mate is dit voldoende?

7. Kan het college inzicht geven in de verdeling van de kosten rond de vluchtelingenproblematiek tussen het rijk, de gemeente en het COA?

8. Steunt het college de kritiek dat het GVA onvoldoende werkt? Op welke manier kan de huisvesting voor nieuwkomers sneller worden aangepakt zonder de belangen van andere woningzoekers (in met name de sociale sector) te schaden?

9. Ziet het college specifieke risico’s in Apeldoorn met betrekking tot de opvang en integratie van vluchtelingen? Zo ja, welke zijn dat en hoe pakt het college deze risico’s aan?

10. In welke mate is er in de (gemeentelijke) aanpak sprake van een goede afstemming en samenhang? Is daarbij een integrale beleidsvisie rond vluchtelingen en integratie gewenst?

Wordt vervolg, de antwoorden van het college zal ik delen op Apeldoorn-Direct.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?