Verontruste Ondernemers Apeldoorn sturen Brandbrief naar Gemeenteraad

Woensdag 25 juni 2014

Door Redactie

© Fotor.com

Op 23 juni hebben de Verontruste Ondernemers Apeldoorn De onderstaande brandbrief naar de leden van de Gemeenteraad van Apeldoorn gestuurd. zij maken zich ernstig zorgen over de komst van Hornbach naar Apeldoorn.

 

Coördinatieregeling bouwmarkt en tuincentrum

Geachte leden van de Raad,

Aankomende donderdag 26 juni 2014 wordt tijdens de politieke markt door uw Raad gesproken over het voorstel van het College van Apeldoorn om de coördinatieregeling toe te passen op de Kameleon locatie voor een bouwmarkt, tuincentrum en drive-in van Hornbach in Apeldoorn-Noord. Met deze brandbrief willen wij u met klem oproepen om dit voorstel niet te steunen en uw raadsbevoegdheden op het gebied van goede ruimtelijke ordening niet uit handen te geven.
In december 2013 hebben wij middels de media vernomen dat het College voornemens is om de vestiging van een mega bouwmarkt, tuincentrum en drive-in van de firma Hornbach mogelijk te maken op een perceel van ruim vier voetbalvelden in het verlengde van het bedrijventerrein in Apeldoorn-Noord

Wij, een groeiende groep van Verontruste Ondernemers Apeldoorn, maken ons grote zorgen over de wijze waarop deze plannen tot stand zijn gekomen, de wijze waarop het proces nu in een stroomversnelling dreigt te belanden en over de ruimtelijke-. verkeers- en economische gevolgen van een dergelijke grootschalige ontwikkeling buiten het centrum van Apeldoorn. Het heeft er alle schijn van dat u als Raad wordt gevraagd om mee te werken aan het doordrukken van een megaplan zonder dat iemand op dit moment weet wat de consequenties zijn.

Het perceel waar Hornbach zich wenst te vestigen valt buiten alle aangegeven detailhandelslocaties in Apeldoorn, namelijk op een bedrijventerrein. Dit is in tegenspraak met het coalitieakkoord en de detailhandelsvisie, waarin te lezen valt dat het behoud van bestaande winkelgebieden in Apeldoorn prioriteit heeft. De komst van Hornbach, op deze locatie, zal voor ondergetekenden en voor het centrum van Apeldoorn verstrekkende negatieve gevolgen hebben. In onze optiek zullen winkelleegstand, faillissementen van lokale ondernemers en verlies van werkgelegenheid het gevolg zijn.
 

Procesverloop in relatie tot Hornbach

Enkele weken geleden is er door een aantal bezorgde ondernemers uit Apeldoorn beroep gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur om inzage te krijgen in alle bestuurlijke stukken met betrekking tot de mogelijke komst van Hornbach. Hier is tot op heden door het College nog niet op gereageerd. Dit is voor ons niet te begrijpen. We zijn dan ook zeer teleurgesteld dat de verantwoordelijke wethouder geen transparantie betracht over deze ontwikkeling. Wij kunnen ons voorstellen dat u als Raad ook graag over deze informatie zou willen beschikken voordat u vergaande beslissingen neemt.

In het bestemmingsplan is opgenomen dat deze locatie met een gemengde bestemming nog verder moet worden uitgewerkt. Op dit moment is volstrekt onhelder wat de effecten van dit massale bouwwerk van maximaal 18 meter hoogte zullen zijn op de ruimtelijke kwaliteit, de verkeerseffecten en de detailhandelsstructuur van Apeldoorn. Door de ruimtelijke afwegingen te combineren met de aanvraag voor de bouwvergunning worden alle procedures op “een hoop gegooid”, zonder dat er een zorgvuldig democratisch gecontroleerd besluitvormingsproces aan te pas komt. Horbach betoogt in haar onderbouwing die is bijgevoegd bij het raadsvoorstel waarom gebruik gemaakt moet worden van de coördinatieregeling: zij stelt dat het hier gaat om een ontwikkeling die te vergelijken is met een winkelcentrum. Dit betekent dat het gemengd bedrijventerrein Apeldoorn Noord wordt vergroot met ‘een bouw-,tuin-, en drive-inwinkelcentrum’ terwijl het recent aangenomen detailhandelsbeleid aangeeft dat uitbreiding van grootschalige winkels buiten reeds aangewezen detailhandelslocaties ongewenst is.
 

Gevolgen van de komst van Hornbach

Hornbach is véél meer dan een reguliere bouwmarkt annex tuincentrum. Naast de omvang, die circa vier tot vijf reguliere bouwmarkten annex tuincentra vertegenwoordigt (met een winkeloppervlakte van zo’n 20.000 m2), heeft Hornbach een enorm assortiment aan productcategorieën die in reguliere bouwmarkten en tuincentra niet te vinden zijn. Enkele voorbeelden zijn: complete keukens en badkamers; inclusief de montage, een zeer grootschalige dierenafdeling, tapijt en vloer, een lijstenmakerij, tal van lijsten en wanddecoraties, zonwering en complete zwembaden.

Uit onze inventarisatie blijkt dat alleen al in Apeldoorn circa zeventig veelal kleine zelfstandige ondernemers problemen zullen krijgen door de komst van Hornbach. Gezien de regionale trekkracht van Hornbach (tot een straal van circa 30 kilometer rond de vestiging) heeft dit ook ongetwijfeld consequenties voor de (kleine) ondernemers in de omliggende dorpen en gemeenten. Een aantal ondernemers heeft reeds aangegeven genoodzaakt te zijn te stoppen met ondernemen en de deuren te zullen moeten sluiten als gevolg van de komst van een mega bouwmarkt/tuincentrum/drive-in van Hornbach.

Wij begrijpen dat het College aspecten als werkgelegenheid, grondopbrengsten en regionale trekkracht als rechtvaardiging aanvoert om in zee te gaan met Hornbach. De vraag is echter of deze argumenten wel legitiem zijn. Hoeveel banen levert de komst van Hornbach per saldo op – of gaan er wellicht meer banen verloren? En wat zijn de gevolgen voor de winkelleegstand en de vitaliteit van de binnenstad? Dit zijn maar enkele van de vragen, die ons inziens eerst grondig onderzocht en beantwoord moeten worden.

Als verontruste ondernemers van wie de meesten al jaren in Apeldoorn gevestigd zijn, willen wij een beroep doen om uw taak, daadwerkelijk ter harte te nemen en mooie woorden om te zetten in daden.

De komst van een mega bouwmarkt, tuincentrum en drive-in van de firma Hornbach brengt levensgrote risico’s op het gebied van winkelleegstand, faillissementen van ondernemers en verlies van lokale en regionale werkgelegenheid. In dit kader spreken we nog niet eens over de effecten van een dergelijk grootschalig bouwwerk op de nieuwbouwwijk Zuidbroek en de omliggende kernen in het agrarisch gebied.

Wij willen u dan ook met klem vragen om niet akkoord te gaan met de coördinatieregeling en het College te vragen om diepgaand onderzoek te (laten) doen naar de gevolgen van en de behoefte aan een Hornbach vestiging in Apeldoorn. U wilt toch met ons invulling blijven geven aan een gezellige, vitale en economisch leefbare binnenstad van Apeldoorn? Wij rekenen op u!

Met vriendelijke groet,

Verontruste Ondernemers Apeldoorn

Crea-Art
Pet’s Place
Kleinbussink IJzerwaren
Dier en Tuin
Jumper
Firma Reerink
Feddema
Jorink In-lijst
Jan Gerritsen Lijsten
Bulthaup Keukens
Hoza
Gijsberts Apeldoorn

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over ondernemen

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?