Help de bevolking van Oekraïne

College van Apeldoorn wil fors minder geld kwijt aan eigendom, beheer en onderhoud van gemeentelijk vastgoed

Maandag 1 oktober 2012

Door Redactie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn wil de komende jaren een forse slag maken op het gebied van het gemeentelijk vastgoed. Het streven (zoals ook opgenomen in de Zomernota ) is om per 2016 een bedrag van zes miljoen euro op vastgoed te besparen. Daartoe worden gemeentelijke panden in de markt gezet en wordt nadrukkelijker gekeken naar een efficiëntere inzet van het vastgoed. Het college is van mening dat het aantal sociaal culturele accommodaties, bibliotheekfilialen, sportvelden en sporthallen in Apeldoorn omlaag kan. Tevens ziet het mogelijkheden voor een betere benutting van de overblijvende accommodaties, inzet van tijdelijk leegstaande schoolgebouwen en het gebruik van ruimte die van anderen is. Eerder onderzoek van het bureau BMC gaf eenzelfde beeld.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de nota Gemeentelijk Vastgoed ter vaststelling naar de gemeenteraad van Apeldoorn gezonden. De nota bevat een vijftal zogeheten kaderstellingen waarin wordt aangegeven op welke wijze de gemeente met het eigen vastgoed kan omgaan. Ook is aan de nota een uitvoeringsprogramma toegevoegd. Na vaststelling door de gemeenteraad gaat het college eind dit jaar, begin volgend jaar met alle betrokkenen om tafel. Per stadsdeel wordt dan bekeken welke mogelijkheden er zijn om tot een beter en goedkoper gebruik van het vastgoed te komen.

Vijf kaders

In de nota Gemeentelijk Vastgoed stelt het college de gemeenteraad voor om vijf kaders te hanteren.

De gemeente ondersteunt ‘het ontmoeten’ niet langer door het bezit van maatschappelijk vastgoed maar door inhoudelijk programma. Dit betekent meer gebruik maken van bestaand vastgoed als scholen, verzorgingshuizen en verenigingsgebouwen. Voorbeelden: een bibliotheekvoorziening in scholen (basisschool Regenboog Osseveld) en een ontmoetingsplek in verzorgingshuizen (woonzorgcentrum Berkenhove).

Op de tweede plaats mogen ingrepen op het terrein van maatschappelijk vastgoed niet leiden tot de aantasting van de economische vitaliteit van de stad door onomkeerbare maatregelen in de sfeer van onderwijs, cultuur en sport. Deze stelling name impliceert het behoud door de gemeente van het eigendom van basisscholen en van grote trekkers zoals Orpheus en het Cultuurkwartier die het vestigingsklimaat van bedrijven en bewoners mede bepalen.

Ook kiest het college voor een sobere vorm van beheer en exploitatie. Daar waar mogelijk trekt de gemeente zich terug ten gunste van het zelforganiserende vermogen van burger en organisaties. Om het gebruik van vastgoed betaalbaar te houden zal de gemeente dus aan mensen vragen om meer zelf te doen, bijvoorbeeld in beheer of schoonmaak.

Vierde vertrekpunt is het voorkomen van structurele leegstand van het eigen bezit. De keuze is dan verkopen of slopen. Is dat niet mogelijk dan kan de ruimte worden aangeboden aan tijdelijke initiatieven die passen binnen het bestemmingsplan. Dit soort initiatieven zorgen voor levendigheid en dynamiek. Het kan een opstapje vormen voor permanent gebruik.

Vijfde en laatste vertrekpunt is dat de gemeente uitsluitend vastgoed (met uitzondering van maatschappelijk vastgoed) in het bezit heeft dat noodzakelijk is voor de eigen bedrijfsactiviteiten, zoals het stadhuis, de brandweerkazernes, etc.

Voortgang vastgoednota

Het college van burgemeester en wethouders heeft de nota Gemeentelijk Vastgoed ter vaststelling naar de gemeenteraad van Apeldoorn gezonden. Bespreking van de nota door de gemeenteraad staat gepland na de behandeling van de Zomernota ‘Herpakken’. Stemt de gemeenteraad met de voorstellen in, dan gaat het college eind 2012/begin 2013 met alle partners per stadsdeel bekijken welke mogelijkheden er zijn om tot een beter en goedkoper gebruik van het vastgoed te komen. Daarnaast zet het college buiten de gemeentelijke organisatie een makel- en schakelpunt op waar vraag en aanbod naar vastgoed wordt samengebracht.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?