Raad 2010-2014, waar is men trots op

Zondag 9 februari 2014

Door StrangeArt

StrangeArt

Verkiezingsprogramma’s beloven veel, maar niet alles is realiseerbaar. Waar ik nu benieuwd naar ben, is wat de verschillende fracties in deze raadsperiode gerealiseerd hebben. Wat denken ze er zelf van, wat was voor hun belangrijk, waar zijn ze trots op?

Alle zittende partijen kregen een simpele vraag: “Omschrijf in maximaal 50 woorden waar u als fractie trots op bent en wat dank zij uw fractie is gerealiseerd”. Er was een korte deadline , deze korte deadline was tevens een test over de flexibiliteit, toegankelijkheid en bereikbaarheid van de politieke partij.

De resultaten staan in hieronder, in volgorde van binnenkomst van de antwoorden, de bovenste twee reageerden binnen een dag (hulde).

D66
D66 heeft in de afgelopen raadsperiode (2010-2014) in de financieel moeilijke tijden geholpen om orde op zaken te stellen. Daarnaast heeft D66 veel ideeën omgezet in daden. Voorbeelden zijn het nieuwe winkelhart in Orden, aandacht voor groen en cultuurhistorie, geen overbodig bedrijventerrein Apeldoorn-Zuid en de steun voor stichting Leergeld die zorgt dat álle kinderen kunnen sporten.

GroenLinks
GroenLinks staat actief midden in de samenleving, is zichtbaar en bereikbaar. Zo doet GroenLinks bijvoorbeeld acties voor de voedselbank, beloont mensen met een Groen Lintje en straks ook met een Rood Lintje, is het Phytagoras parkje aangelegd en is de isolatiesubsidie geregeld. Daarnaast heeft Detlev Cziesso, wethouder financiën van GroenLinks een zeer belangrijke bijdrage geleverd in het financieel op orde brengen van de gemeente.

Gemeentebelangen
Om iets te bereiken in de politiek behoor je steun te zoeken. Er wordt succes geboekt door moties en amendementen sámen in te dienen! Met wisselend resultaat. Iets wat we alléén als Gemeentebelangen hebben bereikt? Het instellen van een verkeersspreekuur!  Elke 2e maandag v/d maand van 9u30 tot 12u. aanmelden Gemeentehuisbalie

SGP
De SGP vindt een goed minimabeleid erg belangrijk. We moeten kwetsbare medeburgers beschermen. Jammer genoeg schrapte een raadsmeerderheid toch fors in het minimabeleid in 2012. Later bij de kerntakendiscussie kreeg een SGP-voorstel om hierop niet verder te bezuinigen gelukkig wel genoeg steun. Ook konden we grotere bezuinigingen op veiligheid voorkomen.

VVD
Naast vele projecten is onderstaand de kern, waaruit we samen met de inwoners van Apeldoorn zaken hebben opgepakt zoals bijvoorbeeld het ondergronds brengen van de Hoogspanningskabels in Zuid of het vernieuwde winkelcentrum Orden of de parkeergarage Brinklaan met het Catharina Amalia park

Leefbaar Apeldoorn
Dankzij onze medewerking aan de Raadsenquête Grondbedrijf en de nasleep ervan kunnen wij een bestuurlijke bijdrage leveren aan het gezond maken van de Apeldoornse financiën. We hebben 2.3 miljoen voor wegenonderhoud binnengesleept, groenvoorzieningen gered, de subsidie voor zwemclubs gered, vrijstelling leges voor (buurt)feesten en vestiging COA in Orden tegen gehouden.

PvdA
De PvdA Apeldoorn heeft zich in het afgelopen periode ingespannen om de verhoudingen in de gemeenteraad weer open en transparant te krijgen. De agenda voor herstel waar bijna de gehele Raad zijn handtekening onder heeft gezet was weliswaar een product van ons allen, maar ik ben hier wel erg trots op. Een breed draagvlak in de gemeenteraad was nodig om weer uit de financiële problemen te komen die na de raadsenquête over het grondbedrijf zijn ontstaan.

Geen reactie
Geen reactie ontvangen van Progressief Sociaal Apeldoorn, Christen Unie en de Partij voor de Dieren

Opmerking 1: Als politieke partij doe je het zelden alleen, geen enkele fractie heeft (gelukkig) de meerderheid. Kleine partijen kunnen zorgen voor een meerderheid, grote partijen kunnen aanschuiven bij initiatieven van de kleinere partijen.

Opmerking 2: Enkele fracties gebruikten veel meer dan de 50 woorden, er is een selectie gemaakt. Niet eens met de selectie? reageer!

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?