Politieke kanttekeningen bij fusie Markant en Gigant

Donderdag 30 juni 2016

Door Redactie

Gerard Oltmans

Het komt steeds dichterbij: de fusie tussen Markant en Gigant. Vanavond, donderdag 30 juni, wordt tijdens de Politieke Markt in het stadhuis, op verzoek van het college een consultatie gehouden. Doel hiervan is het meegeven van opvattingen aan het college voor de verdere uitwerking van de concept cultuurnota en het fusierapport tussen Markant en Gigant. Er zijn verschillende opties die vanavond worden besproken, zie dit artikel.

Loek Sijbers, directeur-bestuurder bij Markant (foto), zegt hoopvol gestemd te zijn. ,,We hebben een goed plan neergelegd, zodat Markant en Gigant economisch weer gezond zijn en waarbij we niet over een paar jaar weer ons handje op hoeven te houden. Een inhoudelijk plan, dat past bij de huidige tijd. De tijd waarin grote instanties de dienst uitmaken van de stad, is voorbij.”
De toekomst ziet hij dan ook positief tegemoet. ,,Als er straks een fusie komt, dan zal er 1 Raad van Toezicht komen en 1 directeur-bestuurder. Er zal een nieuwe Raad van Toezicht worden gekozen door het huidige Raad van Toezicht en het bestuur van Gigant en uiteindelijk zullen zij een nieuwe directeur kiezen.” Dat er daarbij ontslagen zullen vallen is niet uitgesloten, maar dat zal pas blijken als er eenmaal een fusie is.

De Apeldoornse politieke partijen zijn verdeeld. De ene partij is positief over een eventuele fusie, de ander ziet het nog niet zo zitten. Een van de partijen die het plan ondersteunen is de PvdA. Chris Schouten meldt: ,,Kortweg staan we er positief tegenover. Wij gaan voor toekomstbestendige oplossingen. De PvdA vindt kunst en cultuur van grote waarde. Zij inspireert, verbindt en zet aan tot nadenken. Zij zorgt voor ontspanning, maar haalt ook talenten naar boven, prikkelt de creativiteit. En creativiteit is in deze dynamische samenleving onmisbaar. Kunst en cultuur hebben een intrinsieke waarde; kunst- en cultuuruitingen laten ons schoonheid ervaren.” Hij vervolgt: ,,Wat wij niet mogen vergeten is dat de aanwezigheid van kunst en cultuur een belangrijke bijdrage levert aan de economie. De aanwezigheid van een gevarieerd cultuuraanbod is een criterium voor bedrijven, maatschappelijke organisaties en mensen om zich ergens te vestigen.”

D66 sluit zich daarbij aan. ,,Gigant en Markant zijn belangrijk in cultureel Apeldoorn en continuering van de organisaties in een gefuseerde organisatie heeft de steun van D66”, licht Jeroen Slikker toe.

Jan Dirk van der Borg van het CDA zegt dat de fractie van zijn partij sceptisch is. ,,Tijdens de eerdere behandeling in de politieke markt hebben we gevraagd om een breed onderzoek, inclusief een verkenning van (verregaande) samenwerking. We zien het belang van Markant en Gigant voor Apeldoorn. Een grote gemeente als Apeldoorn heeft zulke voorzieningen nodig. Het is van belang om een toekomst voor die instellingen mogelijk te maken. Het onderzoek heeft zich echter alleen op fusie gericht. We kunnen dus nog geen antwoord geven op de vraag of er voldoende synergie-voordelen behaald kunnen worden als de optie samenwerking niet is uitgezocht. Donderdag zullen we daarnaar gaan vragen. We vinden extra bezuinigingen op deze instellingen niet goed, maar extra subsidie op basis van dit onderzoek ook niet.”

Harry Voss van de Partij voor de Dieren zegt: ,,De Partij voor de Dieren heeft cultuur hoog in haar vaandel staan. Maar we zien en lezen ook de problemen bij deze prachtige organisaties. Als een fusie beide organisaties kan redden zijn we hier voor. Hopelijk gaat het niet ten koste van het muziek onderwijs in onze stad. Misschien moeten we nog eens bekijken of er niet wat extra geld te organiseren is. Het gaat weer wat beter, dus waarom niet hier extra inzetten voor jongeren educatie. Gigant is een monument voor Apeldoorn, dus daar moeten we erg zuinig op zijn.”

Jan Kloosterman van de SGP laat weten: ,,De SGP waardeert een goede culturele sector waarin mensen gekregen talenten kunnen inzetten. Primair dienen culturele activiteiten voort te komen uit particulier initiatief. De gemeente vervult een stimulerende en ondersteunende rol. Wij kiezen voor scenario 1 met aanvullend onderzoek naar subscenario’s om het ‘onduurzame’ waarover gesproken wordt bij dit scenario te veranderen in een haalbare en financiële gezonde balans. Wij zijn niet voor een ‘onduurzame’ financiering. Daarom willen we inzicht in de huisvestingslasten en die eventueel anders verdelen. Daar zouden we graag inzicht in krijgen met varianten om scenario 1 wel haalbaar te maken. Daarbij verwachten we dat de synergievoordelen tussen Gigant en Markant zoveel mogelijk benut zullen worden (ook zonder fusie als zal het dan in mindere mate mogelijk zijn).
Scenario 2 spreekt over investeren nadat frictiekosten betaald zijn. Het gaat om een structurele ophoging van de subsidie. Dat is wat de SGP betreft te prematuur. Eerst effecten afwachten van fusie als we hier voor zouden kiezen. Dan pas vervolgkeuzen maken. Eventuele ambities en uitbreiding of vernieuwing van het aanbod moet niet met overheidsgeld wat ons betreft. Om die reden zijn scenario 2 en 3 wat ons betreft niet gewenst.”
Hij legt uit: ,,We willen een financieel gezond cultuuraanbod wat zoveel mogelijk commercieel draait omdat het subsidiëren van het cultuuraanbod geen kerntaak van de overheid is. De SGP vindt in de keuze die dan volgt met betrekking tot Gigant en Markant de educatie en participatie het belangrijkste. Voor onze fractie geldt dat we het aanbod van Gigant (waar we ook principiële bezwaren tegen hebben) iets vinden wat door de gebruikers opgebracht moet worden en dus commercieel gezond moet kunnen draaien. Als dit niet voldoende kan, moet het aanbod aangepast worden naar een betaalbaar en zichzelf in stand houdend aanbod wat gedragen wordt door de consument. De SGP ziet hierin geen taak voor de overheid in tegenstelling tot het educatie- en participatie-aanbod.”

Vanavond om 19.00 uur worden in de zaal de Moriaen in het Apeldoornse stadhuis de concept Cultuurnota 2017-2020 en het fusierapport Gigant/Markant besproken.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?